Валківська міська рада
Богодухівський район

Харківська область

ТИПОВИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з поводження з побутовими відходами

Дата: 28.03.2022 10:54
Кількість переглядів: 2284

 

Фото без опису

ТИПОВИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з поводження з побутовими відходами                 

                          Додаток 2
до Правил

ТИПОВИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з поводження з побутовими відходами

м. Валки
(найменування населеного пункту)

28 березня 2022 р.

Комунальне підприємство «Благоустрій» Валківської міської ради, в особі директора Лисяка Миколи Сергійовича, що діє на підставі  Статуту, затвердженого рішенням XLIІ сесії Валківської міської ради  VII скликання  від 06 листопада 2020 року № 1403 (далі - виконавець), з однієї сторони, та індивідуальний споживач, який є співвласником багатоквартирного будинку, власником індивідуального (садибного) житлового будинку і приєднався до умов цього договору згідно з пунктом 3 цього договору (далі - споживач), з іншої сторони, уклали цей договір про таке.

Загальні положення

1. Цей договір є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови надання послуг з поводження з побутовими відходами (далі - послуга) споживачу. Цей договір укладається сторонами відповідно до Закону України “Про житлово-комунальні послуги” з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.

2. Даний договір є публічним договором приєднання, який набирає чинності через 30 днів з моменту розміщення на сайті Валківської міської ради за адресою https://valky-rada.gov.ua/

3. Фактом приєднання споживача до умов договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви-приєднання (додаток до договору), сплата рахунка за надану послуги, факт отримання послуги.

Предмет договору

4. Виконавець зобов’язується надавати споживачу послугу відповідної якості та згідно з графіком надавати послуги з поводження з побутовими відходами (додаток 2 до договору, а споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором, на підставі рішення Виконавчого комітету Валківської міської ради  №10 від 07.02.2022 р. «Про визначення  виконавця послуг з вивезення побутових відходів в межах  старостинських округів та м. Валки ( лот №1) Валківської міської територіальної громади.» та відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту та затверджених рішенням ХХVIІ сесії Валківської міської ради  VI скликання  від 05 квітня  2012 року №569«Про внесення змін до рішення Валківської ХІ сесії міської ради VI скликання від 09.06.2011 року  №215 «Про затвердження правил благоустрою території міста Валки», які розміщені на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця за посиланням:

https://valky-rada.gov.ua/

Перелік послуг

5. Виконавець надає споживачеві послуги з поводження з твердими побутовими  відходами.

6. Передача небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється виконавцем послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог санітарного законодавства суб’єктам господарювання, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

7. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються виконавцем.

Вимоги до якості послуг

8. Критерієм якості послуг з вивезення побутових відходів є дотримання графіка вивезення побутових відходів, правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.

9. Вимоги до якості послуги та інша необхідна інформація за видами побутових відходів (а саме норми надання послуг з вивезення побутових відходів (назва, дата та номер акта про затвердження норм), схема надання послуги (контейнерна чи безконтейнерна), місткість та приналежність контейнерів, графік вивезення тощо) розміщуються на веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця за посиланням:

________________________________https://valky-rada.gov.ua/_____________________

 (посилання на сторінку офіційного веб-сайту органу місцевого самоврядування та/або
веб-сайту виконавця)

Права та обов’язки споживача

10. Споживач має право на:

1) одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і умовами договору;

2) одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про ціни/тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми надання послуг, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів. Така інформація надається засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору або на зазначений споживачем засіб зв’язку у додатку 1 до цього договору, у строк, визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

3) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

4) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом п’яти робочих днів з моменту звернення споживача;

5) зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

6) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;

7) перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;

8) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил надання послуг;

9) отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі.

11. Споживач зобов’язується:

1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

2) оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з поводження з побутовими відходами;

3) дотримуватися правил пожежної безпеки та санітарних норм;

4) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірі, встановленому відповідно до пункту 24 цього договору;

5) письмово інформувати виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача, протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;

6) забезпечити роздільне збирання побутових відходів;

7) визначати разом з виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків, вигрібних ям;

8) обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби;

9) забезпечити належне збирання та зберігання відходів, установлення необхідної кількості контейнерів для завантаження твердих, великогабаритних і ремонтних відходів з урахуванням унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил;

10) обладнати вигрібні ями згідно з вимогами санітарних норм і правил, не допускати скидання до них інших відходів.

Права та обов’язки виконавця

12. Виконавець має право:

1) вимагати від споживача обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів, контейнерних майданчиків та вигрібних ям;

2) вимагати від споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, встановлювати передбачену договором кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню;

3) вимагати від споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів;

4) припинити/зупинити надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;

5) вимагати від споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених виконавцем;

6) звертатися до суду в разі порушення споживачем умов договору;

7) отримувати інформацію від споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі споживача.

13. Виконавець зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами договору, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

2) готувати та укладати із споживачем договори про надання послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;

3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку та публікувати на власному веб-сайті необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів, щомісячні обсяги зібраних побутових відходів (за типами, що збираються), щомісячні обсяги переданих різних видів побутових відходів іншим суб’єктам господарювання на місця видалення відходів або об’єкти оброблення та утилізації відходів з наведенням коду операції поводження з відходами відповідно до наказу Держстату від 23 січня 2015 р. № 24 “Про затвердження переліків категорій, груп відходів і операцій поводження з відходами”;

4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

5) вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

6) самостійно здійснювати перерахунок вартості послуг за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплачувати неустойку (штраф) у розмірі, встановленому відповідно до пункту 24 цього договору;

7) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

8) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

9) інформувати споживача про намір зміни тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами;

10) мати укладені договори із суб’єктами господарювання, що надають послуги з перероблення та захоронення побутових відходів, та перевозити побутові відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об’єкти поводження з побутовими відходами відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту;

11) забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у разі перебування їх у власності виконавця;

12) ліквідувати звалище твердих відходів протягом однієї доби з моменту його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка перевезення, а також невідкладно проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.

Ціна та порядок оплати послуг

14. Споживач вносить однією сумою плату виконавцю, яка складається з:

плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затвердженого тарифу на послугу та обсягу надання послуг, визначених відповідно до законодавства;

15. Згідно з рішенням Виконавчого комітету Валківської міської ради від 30 листопада  2021 р. № 211 тариф на послугу з поводження з 1 куб. метром (тонною) відходів  в Сніжківському  старостинському  округу становить :

збирання твердих  побутових 193,38  гривень за 1 куб. метр (тонну);

перевезення  твердих  побутових 140,70  гривень за 1 куб. метр (тонну);

Тариф на послугу з поводження з 1 куб. метром (тонною) відходів  в Гонтовоярського старостинському  округу становить :

збирання твердих  побутових 159,24  гривень за 1 куб. метр (тонну);

перевезення  твердих  побутових 133,68  гривень за 1 куб. метр (тонну);

Тариф на послугу з поводження з 1 куб. метром (тонною) відходів  в Костівському старостинському  округу становить :

збирання твердих  побутових 154,20  гривень за 1 куб. метр (тонну);

перевезення  твердих  побутових 129,78  гривень за 1 куб. метр (тонну);

 

Згідно з рішенням Виконавчого комітету Валківської міської ради від 28 грудня   2021 р. № 236 тариф на послугу з поводження з 1 куб. метром (тонною) відходів  в

м. Валки  становить :

збирання твердих  побутових 157,38  гривень за 1 куб. метр (тонну);

перевезення  твердих  побутових 130,70  гривень за 1 куб. метр (тонну);

 

Згідно з рішенням Виконавчого комітету Валківської міської ради від 21 лютого   2022 р. № 18  тариф на послугу з поводження з 1 куб. метром (тонною) відходів  в

Старомерчицькому старостинському округу  становить :

збирання твердих  побутових 188,88  гривень за 1 куб. метр (тонну);

перевезення  твердих  побутових 126,56  гривень за 1 куб. метр (тонну);

Тариф на послугу з поводження з 1 куб. метром (тонною) відходів  в Ковязькому старостинському округу  становить :

збирання твердих  побутових 166,88  гривень за 1 куб. метр (тонну);

перевезення  твердих  побутових 120,24  гривень за 1 куб. метр (тонну);

Тариф на послугу з поводження з 1 куб. метром (тонною) відходів  в Сидоренківському старостинському округу  становить :

збирання твердих  побутових 186,96  гривень за 1 куб. метр (тонну);

перевезення  твердих  побутових 154,64  гривень за 1 куб. метр (тонну);

Тариф на послугу з поводження з 1 куб. метром (тонною) відходів  в Баранівському старостинському округу  становить :

збирання твердих  побутових 152,94  гривень за 1 куб. метр (тонну);

перевезення  твердих  побутових 132,64  гривень за 1 куб. метр (тонну);

Тариф на послугу з поводження з 1 куб. метром (тонною) відходів  в Минківському старостинському округу  становить :

збирання твердих  побутових 152,40  гривень за 1 куб. метр (тонну);

перевезення  твердих  побутових 128,96  гривень за 1 куб. метр (тонну);

Тариф на послугу з поводження з 1 куб. метром (тонною) відходів  в Черемушннянському старостинському округу  становить :

збирання твердих  побутових 154,24 гривень за 1 куб. метр (тонну);

перевезення  твердих  побутових 127,36  гривень за 1 куб. метр (тонну);

16. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

Плата за послугу нараховується щомісяця.

17. Виконавець формує на підставі норм надання послуг рахунок на оплату послуг та надає споживачеві у строк не пізніше ніж за 10 календарних днів до граничного строку внесення плати за послуги.

Рахунок надається на паперовому носії. На вимогу або за згодою споживача рахунок може надаватися в електронній формі, зокрема за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.

18. Споживач здійснює оплату за цим договором щомісяця не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, що є граничним строком внесення плати за спожиту послугу.

19. За бажанням споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

Під час здійснення оплати споживач зобов’язаний зазначити розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призначення платежу (плата виконавцю, сплата пені, штрафів).

У разі коли споживачем не визначено розрахунковий період або за зазначений споживачем період виникла переплата, виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості споживача за минулі розрахункові періоди в разі її наявності, а в разі відсутності такої заборгованості - в рахунок майбутніх платежів споживача починаючи з найближчих до дати здійснення платежу розрахункових періодів.

Виконавець не має права зараховувати плату за послугу в рахунок погашення пені, нарахованої споживачу без згоди споживача.

20. У разі коли споживач не повністю вніс плату виконавцю за розрахунковий період, а також коли виконавець здійснює зарахування переплати в рахунок заборгованості за минулі періоди або в рахунок майбутніх платежів споживача, отримані від споживача кошти зараховуються:

у першу чергу - в рахунок плати за послугу;

21. Споживач не звільняється від оплати послуги, інших платежів, визначених відповідним договором про надання послуг, отриманої ним до укладення цього договору.

Відповідальність сторін за порушення договору

22. Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

23. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості споживач викликає виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг. Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача для перевірки якості надання послуги у строк не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення споживачу.

Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 “Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133).

24. У разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості виконавець здійснює перерахунок вартості послуг, а також сплачує споживачеві неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка середньодобової вартості споживання послуги, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 - за фактичний час споживання послуги), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості (за виключенням нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалася ліквідація наслідків аварій або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача).

Аварійно-відновними роботами є комплекс робіт з ліквідації наслідків аварій, що виникли, а також із запобігання аваріям та аварійним ситуаціям.

Порядок і умови внесення змін до договору,
зокрема щодо ціни послуги

25. Виконавець має право вносити зміни до договору. У разі внесення виконавцем змін до договору, крім зміни ціни договору, такі зміни вступають в силу через 30 днів з моменту розміщення цих змін на

 _____________________________https://valky-rada.gov.ua/_____________________

(назва офіційного веб-сайту органу місцевого самоврядування та/або веб-сайту виконавця)

Інформування споживача про намір зміни ціни/тарифу на послугу здійснюється виконавцем в порядку, затвердженому Мінрегіоном.

26. У разі прийняття органом місцевого самоврядування рішення про зміну цін/тарифів на послуги виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачам з посиланням на рішення відповідних органів шляхом розміщення на офіційному веб-сайті виконавця.

У разі зміни цін/тарифів протягом строку дії договору нові тарифи застосовуються з моменту їх введення в дію. Виконавець зобов’язаний внести відповідні зміни до договору шляхом розміщення нової редакції договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця за посиланням:

 

________________________________https://valky-rada.gov.ua/_____________________

(посилання на сторінку офіційного веб-сайту органу місцевого самоврядування та/або
веб-сайту виконавця)

Форс-мажорні обставини

27. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.

28. Форс-мажорними обставинами є надзвичайні та невідворотні обставини, які виникли в результаті не передбачених сторонами подій, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, зокрема пожежі, землетруси, повені, зсуви, вибухи, війна або військові дії, страйк, блокада. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

Строк дії договору, порядок і умови
продовження його дії та розірвання

29. Цей договір набирає чинності з дня акцептування його споживачем, але не раніше ніж через 30 днів з моменту опублікування і діє протягом одного року з дати набрання чинності.

30. Якщо за 30 днів до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

31. Дія договору припиняється у разі:

закінчення строку, на який його укладено, якщо одна із сторін повідомила про відмову від договору відповідно до пункту 30 цього договору;

смерті фізичної особи - споживача (виконавця);

прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи - споживача (виконавця) або визнання його банкрутом.

Дія договору припиняється шляхом розірвання за:

взаємною згодою сторін;

односторонньої відмови від договору;

рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору іншою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

32. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення залишилися невиконаними.

Прикінцеві положення

33. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

34. Повідомлення, документи та інформацію, що передбачені цим договором, споживач надсилає виконавцю засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору. Виконавець надсилає повідомлення, документи та інформацію, що  передбачені цим договором, на поштову адресу нерухомого майна споживача або іншими засобами зв’язку, зазначеними споживачем.

                                    

Реквізити виконавця


Комунальне підприємство «Благоустрій»

Валківської міської ради

код згідно з ЄДРПОУ  37447188

місцезнаходження  63002 Харківська обл.                                                                  м. Валки, пр-т Героїв Чорнобиля, 9                                           

 

рахунок  UA893515330000026006060816053                                                     

у в  АТ  КБ  „ПРИВАТ БАНК”  ,

номер телефону (05753)51386

адреса електронної пошти 37447188@ukr.net

офіційний веб-сайт __ https://valky-rada.gov.ua/_________

 

 

 

_______________    ___________________________
            (підпис)                      (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)

 

 

 

 

 

Додаток 1
до Типового індивідуального договору про надання послуг з поводження

з побутовими відходами

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ

Ознайомившись з умовами договору про надання послуги з поводження з побутовими відходами, розміщеного на сайті Валківської міської ради https://valky-rada.gov.ua/, приєднуюсь до договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами з Комунальним підприємством « Благоустрій» Валківської міської ради

з  такими даними.

1. Інформація про споживача:

1) найменування/прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) _______________

________________________________________________________________

ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ) ____________________________

адреса ________________________________________________________________

номер телефону ________________________________________________________

адреса електронної пошти _______________________________________________;

2) адреса приміщення споживача:

вулиця _________________

номер будинку __________ номер квартири (приміщення) _______

населений пункт ____________________

район  Богодухівський__________

область _Харківська____________

індекс ____________________________;

3) кількість зареєстрованих осіб у квартирі (приміщенні) споживача ___________.

 

 

Відмітка про підписання споживачем цієї заяви-приєднання:

______________
(дата)

_________________________
(особистий підпис)

______________________
(прізвище, ім’я та по батькові
(за наявності)

Своїм підписом споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно із законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно із законодавством, зокрема щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за договором послуг.”.

 

{Правила доповнено додатком 2 згідно з Постановою КМ № 1124 від 28.10.2021}

 

Додаток 2

до договору

Графік вивезення твердих побутових відходів з території

Валківської міської  ради

 
 

1

м. Валки, Маршрут №1 ( праві посуньки)

1-й та 3-й четвер місяця

 

2

м. Валки, Маршрут № 2 ( Коржівука та ліві посуньки)

2-й та 4-й четвер місяця

 

3

м. Валки, Маршрут  № 3 (Коворот, р-н Ковязька)

1-й та 3-й вівторок місяця

 

4

м. Валки, Маршрут №4  ( Мошурівка, р-н " Радуга")

2-й та 4-й вівторок місяця

 

5

м. Валки, Маршрут №5 (контейнерні майданчики біля багатоквартирних будинків)

понеділок, середа, п’ятниця

 

6

Баранівський старостинський округ

1-а та 3-я середа місяця

 

7

Гонтовоярський старостинський округ

1-й та 3-й четвер місяця

 

8

Минківський старостинський округ

2-га середа місяця

 

9

Ковязький старостинський округ

1-а та 3-я п'ятниця  місяця

 

10

Сидоренківський старостинський округ

останій вівторок місяця

 

11

Сніжківський старостинський округ

кожного понеділка

 

12

Старомерчицький старостинський округ

1-й та 3-й вівторок місяця та  2-й та 4-й четвер місяця

 

13

Черемушнянський старостинський округ

2-й та 4-й понеділок місяця

 

14

Заміський старостинський округ

1-й та 3-й понеділок місяця

 

15

Шарівський старостинький округ

2-а та 4-а п'ятниця  місяця

 

 

16

Огульчанський старостинський округ

2-а та 4-а п'ятниця  місяця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних